นวัตกรรม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom ร่วมกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน เทคโนโลยีเพิ่มเติม

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ปีการศึกษา 2563